Published on 22/06/2022 2:00 am

Neue Normalität

Vierundzwanzig Stunden ohne Ruh’
Das Radio dröhnt uns zu
Covid, Krieg und Menschenhass
Vierundzwanzig Stunden ohne Ruh’
Katastrophen ohne Unterlass
Gleichgültigkeit wird zum Befreier
Vierundzwanzig Stunden ohne Ruh’
Das Radio dröhnt uns zu

 

Alicia Eck, Séderic Soragna, Gaby Siebenaler
Foto © Jan Guth

 

Belongs to

Radio Aktiv

With : Romy Every second Wednesday at 14:00

Radio Aktiv ass eng Sendung fir Jonker vun Esch an zum Deel och vu Jonke produzéiert.

  • Lb
  • Entertainment
  • Interview
  • Radio Aktiv
  • Talk

Verschéck m’ESCH – Neue Normalität